fbpx

Press Release: Liance opens new office in Curacao

Liance is delighted to announce that it has opened a new office in Curacao as of March 2018.

The new branche office will be led by Liance partner Robin Kooy and new Liance partner Wiek Herben, who will continue his already existing legal practice under the Liance label.

Robin Kooy commented: “with European companies being more and more active in both the Caribbean and South America, setting up an office in Curacao seemed like a logical choice as Curacao acts as a hub for companies operating in both regions due to its stable economy and legal system. With the new office, we can better meet the needs of our clients which are active in these markets”

Wiek Herben, based in Curacao as a company lawyer and attorney at law since 2010, adds: “the services that Liance provides in respect to legal management consultancy and legal IT solutions are unique for the region and will greatly increase our capability and capacity to service our existing clients and new clients. ”

Liance was established by a group of legal professionals with the ambition to combine (strategic) legal services with legal management consultancy. In the upcoming years Liance strives to grow both nationally and internationally by expanding its network and engaging in partnerships with other business-minded service providers such as  international (tax) law firms, IT companies and financial advisors. This will enable Liance to not only service its clients better, but to further advance its goal as well: to turn legal affairs into strategic value

——-

For more information about Liance visit our website www.liance.legal or contact us at +5999 844 0062

Elektronische uitwisseling patiëntgegevens blijft geoorloofd

English version below (The exchange of electronic health records remains lawful)

De beoordeling van datastromen verschilt van geval tot geval. Een van de eerste Hoge Raadsuitspraken gaat over de uitwisseling van patientgegevens. Deze uitspraak geeft inzicht in de toetsingswijze van ons hoogste rechtscolleges.

De zorginfrastructuur is een systeem waarmee een huisarts inzage kan krijgen in bepaalde gegevens van een patiënt die de huisarts over die patiënt heeft vastgelegd. Andere zorgverleners kunnen mogelijk deze gegevens over intoleranties, contra-indicaties en allergieën in het huisartsendossier van de patiënt inzien. De klacht van de Vereniging van praktijkhoudende huisartsen (VPH) is dat het systeem in strijd is met de Wbp. Met name wijst de VPH op het argument dat door de verwerking het beroepsgeheim van medici kan worden geschonden doordat de arts niet weet welke derden inzage krijgen in de arts-patiëntgegevens; ook voert de vereniging aan dat de eenmalige toestemming patiënt een te zwakke basis is voor de verwerkingen die daarna kunnen plaatsvinden.
De Hoge Raad overweegt dat de toestemming van de patiënt de doorbreking van het beroepsgeheim rechtvaardigt. Er wordt voldoende informatie gegeven over de vraag welke gegevens in welke situatie voor welke zorgverlener toegankelijk zijn. Het feit dat de patiënt erop zal – en door de huisarts zelf kan – worden gewezen dat de patiënt  gegevens kan afschermen speelt een belangrijke rol in deze zaak. Ook het feit dat de zogenaamde ‘professionele samenvatting’ van de huisarts alleen ter inzage zal zijn voor vervangende huisartsen (en niet voor andere zorgverleners) woog mee in het oordeel.
HR 1 december 2017 ECLI:NL:HR:2017:3053.

The electronic health record infrastructure is a system which provides the general practitioner (GP) insights into its own documented information of a patient. Other healthcare providers may sometimes have access to these registered data in the GP’s file when it comes to intolerances, contraindications and allergies.

A complaint of the Dutch association of private practicing GPs (VPH) is that the system violates the Dutch data protection act (Wbp). The main argument is that processing health records may lead to a violation of the physician-patient’s privilege, as GPs do not know which third parties will have access to such privileged physician-patient records. A second argument is that the patient’s one-time consent is not a sufficient legal basis for further processing of health records by further healthcare providers.

The Dutch Supreme Court considers that the patient’s consent justifies breaching the physician-patient’s privilege. That consent is based on sufficient information provided to the patient regarding what data is accessible to which healthcare provider in which situation. The fact that the patient will be informed – which can also be done by the general practitioner itself – that the patient can shield off its own medical information, played an important role in the supreme court’s ruling. Also part of the supreme courts consideration was that the so-called general practitioners’ ‘professional summary’ is only accessible for substitute general practitioners (and not for other healthcare providers).

Persbericht: Uitbreiding Liance Legal

Amsterdam, 12 september 2017 – Liance Legal breidt uit! Sjoerd van Kesteren (van Weagree) is als legal counsel toegetreden en Jacobien Viets (voorheen KLM en Philips) als partner.

Liance Legal is een coöperatieve partnership voor zakelijke juridische dienstverlening. De dienstverlening is volledig op de business van de ondernemer afgestemd, door juristen die zelf ondernemer zijn en die zijn grootgebracht in de internationale management teams van grote ondernemingen.

Liance Legal telt nu acht bedrijfsjuristen gespecialiseerd in nationaal en internationaal, juridisch en strategisch advies voor ondernemers, zowel operationeel als op board room niveau De coöperatie, opgericht in 2016, biedt bedrijven een outsourced legal department en onderscheidt zich ook door haar focus op legal management.

Liance Legal werkt voor bedrijven in iedere fase van hun groei: van start-ups en scale-ups, MKB tot internationale bedrijven. Vaste opdrachtgevers bevinden zich vaak in high-tech en electronica industrie, maar eveneens in de gezondheids- en non-profit sector. Liance Legal is werkzaam vanuit Amsterdam, Utrecht en Eindhoven/’s-Hertogenbosch.

De Liance Academy biedt juristen en niet-juristen trainingen aan op het gebied van legal management en juridische onderwerpen die sterk in ontwikkeling zijn, zoals verantwoord ondernemen.

Voor meer informatie kijk op de vernieuwde website www.liance.legal


Download hier het originele persbericht (MS Word)
Download hier afbeelding (screenshot nieuwe website, 292 KB)

Zorgbrede Governancecode 2017: minder concrete normen, meer richtinggevende principes

In de zorgsector is in de afgelopen tijd ook een nieuwe code tot stand gekomen. De tekst ervan is in november 2016 door de leden van de ondersteunende brancheorganisaties (Actiz, GGZ Nederland, NFU, NVZ en VGN, samen in BOZ)) goedgekeurd (zie www.governancecodezorg.nl). De Code is per 1 januari 2017 van kracht.

De zorgbrede Governancecode is een duidelijke breuk met de vorige code. In de eerste plaats vanwege de zeven principes die het uitgangspunt ervan vormen. De eerste twee vormen de sturende principes, de andere vijf ondersteunen deze sturende principes:

  • De zorgorganisaties moeten goede zorg bieden aan cliënten.
  • De raad van bestuur en raad van toezicht hanteren passende normen en waarden.
  • De zorgorganisatie schept randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van belanghebbenden
  • De raad van bestuur en raad van toezicht zijn ieder vanuit hun eigen rol verantwoordelijk voor de governance van de organisatie
  • De raad van bestuur bestuurt de zorgorganisatie gericht op haar eigen doelstelling
  • De raad van toezicht houdt toezicht vanuit de maatschappelijke doelstelling van de zorgorganisatie
  • De raad van bestuur en de raad van toezicht ontwikkelen permanent hun professionaliteit en deskundigheid

In de tweede plaats omdat het principe van Pas toe of Leg uit is verlaten. Soms moet toepassing namelijk worden uitgelegd, in andere gevallen kan niet worden afgeweken en moet de code dus worden toegepast. De nieuwe code betekent dat besturen van zorgorganisaties de waarden en normen van hun zorgorganisatie moeten (gaan) bepalen die passen bij haar eigen (maatschappelijke) positie en doelstellingen. De waarden moeten zichtbaar worden in cultuur en gedrag binnen de organisatie. Het is de bedoeling dat aldus meer de dialoog binnen de organisatie wordt aangegaan en dat het bestuur en de organisatie elkaar positief beïnvloeden. Dit vergt een open cultuur van aanspreekbaarheid.

De raad van toezicht ziet erop toe dat het bestuur deze taken oppakt en volbrengt.

Het gaat om de continue dialoog met cliënten, verwanten, medewerkers en vrijwilligers. Inspraak èn tegenspraak moeten georganiseerd en gebruikt worden.

De code is bewust op een andere manier ingestoken dan de vorige, omdat de oude code afvinkgedrag in de hand werkte. De nieuwe code is minder concreet waar het gaat om de precieze normen; de nieuwe code kijkt bewust meer naar de effecten en de effectiviteit van het handelen van het bestuur en de andere organisatieleden.

Om meer voeling te krijgen voor wat er speelt in de organisatie wordt in de toelichting op de code voorgeschreven dat een onafhankelijke vertrouwenspersoon wordt aangesteld met wie afwijkend gedrag, zorgen omtrent integriteit en misstanden kunnen worden besproken. Ook moet er een klokkenluidersregeling worden ingericht. Geschillen over de toepassing van de code kunnen vanaf 1 januari 2017 worden voorgelegd aan de nieuw ingestelde Governancecommissie Gezondheidszorg.

Meer weten over de nieuwe Zorgbrede Code: onze partners Jelle Terpstra, Lisette Hendrikse en Bernadette van Leeuwen kunnen u verder helpen.

Uitvoeringswet AVG; de eerste stappen richting de Europese privacy-verordening

In mei 2016 is op Europees niveau de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vastgesteld. Deze Verordening treedt in 2018 in werking. Op een aantal punten vereist deze Verordening dat de lidstaten eigen regels stellen. Eigen regels zijn bijvoorbeeld nodig voor:

  1. Het uitvoeren van de bepalingen inzake de nationale toezichthouder en haar bevoegdheden, de Autoriteit persoonsgegevens;
  2. Het invullen van de ruimte die de Verordening biedt om bij nationaal recht nadere invulling te geven aan enkele specifieke bepalingen van de Verordening, bijvoorbeeld de specifieke nationale regelgeving met betrekking tot genetische gegevens, specifieke uitzonderingen voor wetenschappelijk onderzoek, of de beperkingen op grond van artikel 23 van de Verordening.
  3. de intrekking van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Momenteel vindt een consultatieronde plaats ten aanzien van de concept-tekst voor de Nederlandse uitvoeringsmaatregelen. Bij implementatie van Europese regelgeving geldt over het algemeen het uitgangspunt beleidsneutraliteit. Dit houdt in dat het bestaande recht wordt gehandhaafd, tenzij dit in het licht van de Verordening niet mogelijk is. Met deze uitvoeringswet wordt verdere uitvoering gegeven aan de harmonisatie van privacyregelgeving binnen de Europese Unie. De Verordening zal op 25 mei 2018 van kracht zijn.

Voor meer informatie zie: https://www.internetconsultatie.nl/uitvoeringswetavg

Heeft u vragen over privacyrecht en/of de implementatie hiervan binnen uw organisatie? Neem dan gerust contact met ons op. Meer informatie: Bob Zomers 085 024 00 00

Pin It on Pinterest

'We use Cookies to enhance your experience on our website. By continuing your navigation, you accept the placement and use of Cookies. To learn more about Cookies or opt-out from these services please see our privacy policy. More information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close