fbpx

Uitvoeringswet AVG; de eerste stappen richting de Europese privacy-verordening

In mei 2016 is op Europees niveau de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vastgesteld. Deze Verordening treedt in 2018 in werking. Op een aantal punten vereist deze Verordening dat de lidstaten eigen regels stellen. Eigen regels zijn bijvoorbeeld nodig voor:

  1. Het uitvoeren van de bepalingen inzake de nationale toezichthouder en haar bevoegdheden, de Autoriteit persoonsgegevens;
  2. Het invullen van de ruimte die de Verordening biedt om bij nationaal recht nadere invulling te geven aan enkele specifieke bepalingen van de Verordening, bijvoorbeeld de specifieke nationale regelgeving met betrekking tot genetische gegevens, specifieke uitzonderingen voor wetenschappelijk onderzoek, of de beperkingen op grond van artikel 23 van de Verordening.
  3. de intrekking van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Momenteel vindt een consultatieronde plaats ten aanzien van de concept-tekst voor de Nederlandse uitvoeringsmaatregelen. Bij implementatie van Europese regelgeving geldt over het algemeen het uitgangspunt beleidsneutraliteit. Dit houdt in dat het bestaande recht wordt gehandhaafd, tenzij dit in het licht van de Verordening niet mogelijk is. Met deze uitvoeringswet wordt verdere uitvoering gegeven aan de harmonisatie van privacyregelgeving binnen de Europese Unie. De Verordening zal op 25 mei 2018 van kracht zijn.

Voor meer informatie zie: https://www.internetconsultatie.nl/uitvoeringswetavg

Heeft u vragen over privacyrecht en/of de implementatie hiervan binnen uw organisatie? Neem dan gerust contact met ons op. Meer informatie: Bob Zomers 085 024 00 00

Europese privacy-toezichthouders houden kritiek op privacy schild

Het privacy-schild (privacy shield) – een stelsel van afspraken – dat de Europese Commissie heeft afgesproken met de VS in verband met de doorgifte van persoonsgegevens van de EU naar de VS kan de toets der kritiek van de Europese privacy toezichthouders, verenigd in de Art 29 Werkgroep, nog niet doorstaan. Het schild is sinds 12 juli 2016 in werking. Op grond van de afspraken rondom het schild kunnen burgers zich bij hun nationale toezichthouders beklagen over doorgifte naar de VS. De belangrijkste zorgpunten zijn het ongericht verzamelen van gegevens door de VS binnen de EU en het feit dat de positie en bevoegdheden van de Ombudspersoon niet formeel zijn vastgelegd. Na een jaar wordt de werking van het schild geëvalueerd.

Verdere informatie: Bob Zomers

Brexit

Brexit

Minister Ploumen heeft op 30 juni aangekondigd een loket te zullen openen voor Nederlandse ondernemers waarin dezen terecht kunnen met vragen over de gevolgen van de Brexit (www.rijksoverheid .nl/nieuwsoverzicht). De website is bereikbaar via www.hollanduktrade.nl. Ook zullen de ambassade in Londen en het Netherlands Foreign Investment Agency versterkt worden.
Minister Kamp: franchisecode in de wet

Minister Kamp: franchisecode in de wet

Minister Kamp van Economische Zaken is van plan om nog voor afloop van zijn ambtsperiode de in februari jl door de branche zelf vastgestelde Vrijwillige Franchisecode in de wet vast te leggen (FD 12 oktober 2016). De Franchisecode bevat gedragsregels omtrent het aangaan, de uitvoering en de beëindiging van de Franchisecode. Er wordt kritiek geuit op deze regels ten aanzien van de naleving en de geschillenbeslechting onder de code. Op de sector is een beroep gedaan om de werking van de regels te monitoren.

Verdere informatie: Lisette Hendrikse

Onteigende aandeelhouders toch ontvankelijk in enquêteverzoek

Onteigende aandeelhouders toch ontvankelijk in enquêteverzoek

De Hoge Raad besliste op 4 november 2016 dat de onteigende aandeelhouders in SNS Reaal NV toch ontvankelijk zijn in hun enquêteverzoek. Dit is conform de conclusie van de Advocaat-Generaal van 26 juni jl.

De onteigening van de oud-aandeelhouders was een gevolg van de toepassing van de Interventiewet. De Ondernemingskamer had onder meer geoordeeld dat de onteigening juist de oorzaak was van het verliezen van het aandeelhouderschap en dat de gevolgen van die onteigening niet verder mochten gaan dan voor het doel van de onteigening vereist was en had de oud-aandeelhouders ontvankelijk verklaard (Ondernemingskamer 8 juli 2015 GHAMS:2015:2779). De Staat beriep zich onder andere op de tekst van art. 2:346 die een limitatieve opsomming geeft van degenen die bevoegd zijn een enquête in te dienen, op de uitspraak in Slotervaart Ziekenhuis Hoge Raad 11 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:905, waarin de verzoekster niet langer voldeed aan het minimumkapitaalsvereiste en op de onzekerheid die een enquête met zich brengt die haaks staat op het overheidsstreven om SNS te stabiliseren. De Hoge Raad verwierp deze bezwaren, omdat de Interventiewet niet uitsluit dat oud-aandeelhouders een enquêteverzoek indienen; voor inhoudelijke bezwaren tegen een enquête is in een ontvankelijkheidsgeding geen plaats. Uitspraak: ECLI:NL:HR:2016:2456.

Pin It on Pinterest

'We use Cookies to enhance your experience on our website. By continuing your navigation, you accept the placement and use of Cookies. To learn more about Cookies or opt-out from these services please see our privacy policy. More information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close