fbpx

In de zorgsector is in de afgelopen tijd ook een nieuwe code tot stand gekomen. De tekst ervan is in november 2016 door de leden van de ondersteunende brancheorganisaties (Actiz, GGZ Nederland, NFU, NVZ en VGN, samen in BOZ)) goedgekeurd (zie www.governancecodezorg.nl). De Code is per 1 januari 2017 van kracht.

De zorgbrede Governancecode is een duidelijke breuk met de vorige code. In de eerste plaats vanwege de zeven principes die het uitgangspunt ervan vormen. De eerste twee vormen de sturende principes, de andere vijf ondersteunen deze sturende principes:

  • De zorgorganisaties moeten goede zorg bieden aan cliënten.
  • De raad van bestuur en raad van toezicht hanteren passende normen en waarden.
  • De zorgorganisatie schept randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van belanghebbenden
  • De raad van bestuur en raad van toezicht zijn ieder vanuit hun eigen rol verantwoordelijk voor de governance van de organisatie
  • De raad van bestuur bestuurt de zorgorganisatie gericht op haar eigen doelstelling
  • De raad van toezicht houdt toezicht vanuit de maatschappelijke doelstelling van de zorgorganisatie
  • De raad van bestuur en de raad van toezicht ontwikkelen permanent hun professionaliteit en deskundigheid

In de tweede plaats omdat het principe van Pas toe of Leg uit is verlaten. Soms moet toepassing namelijk worden uitgelegd, in andere gevallen kan niet worden afgeweken en moet de code dus worden toegepast. De nieuwe code betekent dat besturen van zorgorganisaties de waarden en normen van hun zorgorganisatie moeten (gaan) bepalen die passen bij haar eigen (maatschappelijke) positie en doelstellingen. De waarden moeten zichtbaar worden in cultuur en gedrag binnen de organisatie. Het is de bedoeling dat aldus meer de dialoog binnen de organisatie wordt aangegaan en dat het bestuur en de organisatie elkaar positief beïnvloeden. Dit vergt een open cultuur van aanspreekbaarheid.

De raad van toezicht ziet erop toe dat het bestuur deze taken oppakt en volbrengt.

Het gaat om de continue dialoog met cliënten, verwanten, medewerkers en vrijwilligers. Inspraak èn tegenspraak moeten georganiseerd en gebruikt worden.

De code is bewust op een andere manier ingestoken dan de vorige, omdat de oude code afvinkgedrag in de hand werkte. De nieuwe code is minder concreet waar het gaat om de precieze normen; de nieuwe code kijkt bewust meer naar de effecten en de effectiviteit van het handelen van het bestuur en de andere organisatieleden.

Om meer voeling te krijgen voor wat er speelt in de organisatie wordt in de toelichting op de code voorgeschreven dat een onafhankelijke vertrouwenspersoon wordt aangesteld met wie afwijkend gedrag, zorgen omtrent integriteit en misstanden kunnen worden besproken. Ook moet er een klokkenluidersregeling worden ingericht. Geschillen over de toepassing van de code kunnen vanaf 1 januari 2017 worden voorgelegd aan de nieuw ingestelde Governancecommissie Gezondheidszorg.

Meer weten over de nieuwe Zorgbrede Code: onze partners Jelle Terpstra, Lisette Hendrikse en Bernadette van Leeuwen kunnen u verder helpen.

Pin It on Pinterest

Share This
%d bloggers like this:

'We use Cookies to enhance your experience on our website. By continuing your navigation, you accept the placement and use of Cookies. To learn more about Cookies or opt-out from these services please see our privacy policy. More information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close